🎬👊تريلر خشم كارگر ⚒✊

🎬👊تريلر خشم كارگر ⚒✊
خشمت پتكى‌ست
 نه بر سر آهن،
كه بر سر همه بى‌شرافتى هاى تاريخ
 #مرگ_بر_ستمگر
#كارگر_بپاخيز
#روز_جهانی_کارگر
  تهيه شده در: https://t.me/maniranam01

Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels