🌱این محتسبان که خسته از رندانند ما را ز سر بریده می ترسانند

🌱این محتسبان که خسته از رندانند
ما را ز سر بریده می ترسانند
گر ما ز سر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم!
«عین القضات همدانی»


Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels