قرائتى تركوند 😁

قرائتى تركوند 😁
”هرچه #فضاى_مجازى گسترش پيدا ميكند و فساد و فحشا بيشتر جامعه را درگير ميكن، بايد فتيله نماز را بالا كشيد😐

#عقل_كل


Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels