✊اتحاد از تو شروع ميشه

✊اتحاد از تو شروع ميشه
 براى استمرار اعتراض بايد #متحد_شويم
 #كارگر_بپاخيز
#درود_بر_كارگر
 #مرگ_بر_ستمگر
#روز_جهانی_کارگر


Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels