ي خندد و مي گويد: اين سر و وضعم را ببين، يك دنيا حرف براي گفتن دارد

چهارشنبه 9فروردين، گوشي رو كه براي گرفتن عكس او بالا مي گيرم آرام مي ايستد و نگاه مي كند. مي پرسم بگيرم؟ با سر تاييد مي كند و عكسش را مي گيرم. پرسيدم حرفي براي گفتن نداري؟ مي خندد و مي گويد: اين سر و وضعم را ببين، يك دنيا حرف براي گفتن دارد، بعد راهش را ادامه مي دهد...


#متحد_شويد


Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels