شعار: ”ما زن و مرد جنگيم، رو حقابه ميجنگيم“ - 25 فروردين

شعار: ”ما زن و مرد جنگيم، رو حقابه ميجنگيم“
در تظاهرات شبانه مردم و کشاورزان - 25 فروردين
 #پشت_به_دشمن_رو_به_ميهن
#دشمن_ما_همينجاست
 #براندازم


Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels