تظاهرات شبانه مردم و کشاورزان #اصفهان 25 فروردين

تظاهرات شبانه مردم و کشاورزان در اعتراض به ندادن حق آبه:
 «كشاورز ميمرد ذلت نميپذيرد»
«كشاورز زندانى آزاد بايد گردد»
25 فروردين
 Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels